Fresherie Bistro

Navigace Rezervace
Facebook Instagram

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů

Společnost při své činnosti zpracovává určité osobní údaje svých zákazníků, Uživatelů a svých zaměstnanců ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů přejímá postavení tzv. správce osobních údajů.

Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Zpracovávané osobní údaje, účely zpracování 

Zákazníci

Společnost při přípravě a prodeji pokrmů ve svých restauracích běžně nezpracovává osobní údaje zákazníků. Ke zpracování osobních údajů zákazníků dochází proto pouze v případě, že se zákazník rozhodne využít některý z věrnostních programů nebo se zúčastnit některé ze spotřebitelských soutěží Společnosti. V takovém případě je dle povahy poskytovaného plnění ze strany Společnosti zpracování osobních údajů zákazníků (dle konkrétního případu zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zákazníkovo jméno a příjmení, jeho bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo, a popř. také údaje o jeho objednávkách a místech nákupů) buď nezbytné k zajištění služeb v rámci členství zákazníka ve věrnostním programu, tj. oprávněného zájmu Společnosti na řádné dodávání služeb zákazníkovi, nebo na základě jím uděleného souhlasu (v případě spotřebitelských soutěží) se zpracováním osobních údajů, případně na základě obou právních důvodů, byl-li udělen souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů při registraci do věrnostního programu. Udělený souhlas zákazník může kdykoli odvolat.

Osobní údaje zákazníků jsou v rámci věrnostních programů zpracovávány za účelem snadnějšího vyřizování objednávek daného zákazníka, marketingu (např. v rámci reklamních kampaní Společnosti, při informování o nových produktech, při doručování jejích obchodních sdělení či informování o výhrách a jiných benefitech příslušejících zákazníkovi) a dále za účelem výzkumů spokojenosti zákazníků. V případě spotřebitelských soutěží se osobní údaje zpracovávají za účelem předání výhry vítězům soutěže.

Uživatelé Stránek

Společnost na svých stránkách využívá soubory cookies. Soubory Cookies pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení webových stránek a přizpůsobují zobrazování produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám Uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem Uživatelé webové stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah, a dále k zajištění některých funkcí Stránek a personalizaci reklam.

Společnost používá dva typy souborů Cookies – „relační“ a „permanentní“. Relační Cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v Uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu permanentní Cookies zůstávají v Uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech dané Cookie, nebo dokud je Uživatel sám nevymaže.

Informace získané používáním Cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí. Tato data jsou šifrována způsobem, který neumožňuje přístup neoprávněným osobám.

Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na Uživatelově zařízení ukládat soubory Cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním Cookies v nastavení webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – Uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení Cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s Cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči).

Ke zpracování osobních údajů Uživatelů dochází na základě jejich souhlasu, který je dobrovolný a buď je Uživatelem udělen při vstupu na Stránky nebo se v souvislosti s užíváním Stránek předpokládá.

Poskytnutí údajů dalším subjektům

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle GDPR. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů, tj. k řádnému fungování věrnostního programu. Společnost tak poskytuje osobní údaje externím partnerům poskytujícím Společnosti služby související umístěním osobních údajů na serveru Společnosti, správou aplikací pro věrnostní programy, zajišťováním plateb za nákupy u Společnosti a s vyhodnocováním marketingových výzkumů

Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

Předání osobních údajů do zahraničí

Společnost v žádném případě nepředává osobní údaje do zahraničí.

Uložení údajů

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel:

  • v případě věrnostních programů jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu trvání účasti zákazníka ve věrnostním programu;
  • záznamy bezpečnostních kamer jsou uchovávány po dobu maximálně 48h

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Zpracování osobních údajů dle těchto probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků, Uživatelů či zaměstnanců na základě jejich souhlasu, má příslušná osoba právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Může tak učinit  e-mailem na adresu bistro@fresherie.cz či poštou.

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů nebo výše uvedených právních důvodů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů Společností můžete využít následujících práv:

  • Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné takové zpřístupnění informací, které by ohrozilo naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
  • Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
  • Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést, pokud je jejich zpracování nezbytné.
  • Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
  • Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
  • Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího.

Jakým způsobem svá práva můžete uplatnit?

 Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše (svá práva nicméně můžete uplatňovat u každého ze Společných správců). Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

V přídadě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Svá práva může zákazník či Uživatel Stránky uplatnit kontaktováním Společnosti. Kontaktní údaje Společnosti jsou uvedeny níže.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat Společnost na výše uvedené adrese, či e-mailu bistro@fresherie.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018.

V Praze dne 24.5.2018

NUDE Juice and Smoothie co., s.r.o.


CLOSE
CLOSE